Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

​ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом ДСП «Об’єднання «Радон»
ВІД «19» серпня 2019 р. № 10

Погоджено з працівниками ДСП «Об’єднання «Радон»

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Державного спеціалізованого підприємства «Об’єднання «Радон»
(ДСП «Об’єднання «Радон»)

Цією Антикорупційною програмою Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон» (далі — Підприємство) проголошує, що її працівники, посадові особи, керівник у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади, органами місцевого самоврядування керуються принципом нульової терпимості до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх законних заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції та пов’язаним з нею діям (практикам).

І. Загальні положення

1. Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Підприємства.
2. Антикорупційна програма встановлює стандарти та вимоги не нижчі, ніж передбачені Законом України «Про запобігання корупції» (далі — Закон) та Типовою Антикорупційною програмою.
3. Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, наведених в Законі.
4. Антикорупційну програму затверджено наказом керівника Підприємства після її обговорення з працівниками і посадовими особами Підприємства.
5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому
доступі (на веб-сайті)
для працівників, посадових осіб Підприємства, а також для його ділових партнерів.

II. Сфера застосування та коло осіб, відповідальних за реалізацію
Антикорупційної програми

1. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма працівниками Підприємства, включаючи посадових осіб усіх рівнів, керівника.
2. Антикорупційна програма також застосовується Підприємством у його правовідносинах із діловими партнерами, в тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:
1) генеральний директор (далі — керівник);
2) посадова особа Підприємства, відповідальна за реалізацію Антикорупційної програми (далі — Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом і Антикорупційною програмою;
3) посадові особи Підприємства всіх рівнів та інші працівники Юридичної особи (далі — працівники).

III. Антикорупційні заходи у діяльності Корпорації
1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Корпорації

1. Підприємство забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.
2. Антикорупційні заходи включають:
1) періодичну оцінку корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
2) антикорупційні стандарти і процедури.
3. Основними антикорупційними стандартами і процедурами Підприємства є:
1) вступний інструктаж для нових працівників щодо змісту Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії корупції;
2) антикорупційна перевірка ділових партнерів;
3) обов’язкового дотримання Антикорупційної програми в трудових договорах, положеннях про структурні підрозділи, правилах внутрішнього розпорядку, договорах Підприємства (далі — антикорупційні застереження);
4) критерії обрання ділових партнерів;
5) обмеження щодо підтримки Підприємством політичних партій, здійснення благодійної діяльності;
6) механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та захист викривачів;
7) здійснення Уповноваженим та працівниками функцій щодо запобігання корупції;
8) процедура розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;
9) норми професійної етики та обов’язки і заборони для працівників;
10) механізми запобігання і врегулювання конфлікту інтересів;
11) обмеження щодо подарунків;
12) нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми

2. Періодична оцінка корупційних ризиків у діяльності Підприємства

Здійснення об’єктивної оцінки корупційних ризиків у діяльності є необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідальність антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально використовувати ресурси, що спрямовують на проведення відповідної роботи.
У зв’язку з викладеним та на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» на Підприємстві проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності, що є додатком до даної антикорупційної програми, де містяться результати оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства, принципи, що їх створюють та умови, що їм сприяють, а також заходи з їх усунення.
1. Підприємство не менше одного разу на рік здійснює внутрішню оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.
2. Корупційним ризиком є обґрунтована ймовірність настання події корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення або порушення вимог Антикорупційної програми.
3. Оцінка корупційних ризиків на Підприємстві проводиться комісією з оцінки корупційних ризиків (далі — комісія).
Порядок діяльності та склад комісії, затверджується керівником.
До складу комісії входять: Уповноважений (голова комісії), керівники структурних підрозділів Підприємства, а також інші працівники, визначені керівником за погодженням з Уповноваженим.
Під час проведення оцінки корупційних ризиків за ініціативою Уповноваженого, до роботи комісії без включення до її складу можуть залучатися інші працівники, а також незалежні експерти чи спеціалісти.
Уповноважений, з метою недопущення конфлікту інтересів або необ’єктивності у роботі комісії, при розподілі функцій між членами комісії бере до уваги коло їх посадових обов’язків в Корпорації.
4. Метою діяльності комісії є запобігання, виявлення і усунення корупційних ризиків у діяльності, керівника та працівників Підприємства.
5. Корупційні ризики у діяльності Підприємства, поділяються на внутрішні та зовнішні.
Внутрішні корупційні ризики ідентифікуються в організаційно- управлінських, фінансово-господарських, кадрових, юридичних процедурах діяльності.
Зовнішні корупційні ризики ідентифікуються у діяльності ділових партнерів, в тому числі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, з якими Підприємство перебуває у ділових правовідносинах.
6. За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснюється їхнє визначення та опис, класифікація за категоріями та видами у порядку, визначеному в порядку діяльності комісії.
7. За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства комісія готує письмовий звіт.
Звіт складається за формою і структурою, визначеною в порядку діяльності комісії.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків подається керівнику,

Підприємства і повинен містити:
1) ідентифіковані корупційні ризики, а також причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;
2) оцінку виявлених корупційних ризиків;
3) пропозиції щодо заходів із запобігання, усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
Текст звіту надається для ознайомлення працівникам, а також оприлюднений на веб-сайті Підприємства.
8. Якщо під час заходів щодо оцінки корупційних ризиків Уповноважений виявить факт порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
9. Підприємство не рідше ніж один раз на три роки повинно проходити зовнішню оцінку корупційних ризиків, яку проводять організації, що надають аудиторські, юридичні чи консалтингові послуги або незалежні експерти.
10. За результатами опрацювання звіту внутрішньої та/або зовнішньої оцінки корупційних ризиків керівник, вживає необхідних заходів для запобігання, виявлення і протидії корупції у діяльності Підприємства, в тому числі шляхом зміни існуючих антикорупційних стандартів та процедур.

3. Інші антикорупційні заходи у діяльності Корпорації

antikor.radon@gmail.com1. З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Підприємства, проводиться обов’язковий вступний інструктаж із положень Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею документів.
2. Положення щодо обов’язковості дотримання Антикорупційної програми включаються до правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, положеннях про структурні підрозділи, всіх трудових договорів та договорів, які укладаються Підприємством.
3. Ділові партнери Підприємства обираються згідно з критеріями, які базуються на прозорості діяльності, конкурентності, якості товарів, робіт і послуг та надійності.
4. Уповноважений проводить антикорупційну перевірку наявних або потенційних ділових партнерів Підприємства з метою оцінки наявності корупційних ризиків. При цьому Уповноважений перевіряє чи має діловий партнер репутацію суб’єкта, діяльність якого пов’язана з корупцією (навіть за відсутності відповідних судових рішень), та чи не буде даний діловий партнер використовуватися в якості посередника для передачі третім особам (або для отримання від третіх осіб) неправомірної вигоди.
Антикорупційна перевірка здійснюється відповідно до вимог Антикорупційної програми. Матеріали перевірки зберігаються не менше ніж 5 років.
У разі негативної рекомендації Уповноваженого керівник для

продовження або початку правовідносин із таким діловим партнером має ухвалити обґрунтоване рішення з цього питання.
5. Підприємство (у разі відсутності законодавчих та інших заборон) може здійснювати внески на підтримку політичних партій, а також здійснювати благодійну діяльність лише після висновку Уповноваженого про відсутність корупційних ризиків.
Уповноважений ухвалює висновок протягом десяти днів після отримання всіх документів, пов’язаних із здійсненням вказаних внесків або благодійної діяльності, і направляє його керівнику.
Благодійна діяльність Підприємства за загальним правилом має здійснюватися (у разі відсутності законодавчих та інших заборон) лише через благодійні організації відповідно до закону.
6. Здійснення благодійної діяльності Підприємством не допускається
якщо:
1) її здійснення є умовою укладення будь-якого правочину, ухвалення рішення органом державної влади, органом місцевого самоврядування або здійснюється в цілях отримання переваг у своїй діяльності;
2) якщо діловий партнер або орган державної влади, орган місцевого самоврядування наполягає на здійсненні того чи іншого виду благодійної діяльності через певну благодійну організацію.
8. Для повідомлення працівниками Підприємства про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, (далі — повідомлення) Уповноважений розміщує відповідну інформацію на інформаційних стендах в приміщенні Корпорації та на офіційному веб-сайті Підприємства. Така інформація містить:
номер телефону для здійснення повідомлень: 044-525-60-25;
адреса електронної пошти для здійснення повідомлень antikor.radon@gmail.com.
години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові
повідомлення: вівторок — з 14 до 17 години; четвер — з 10 до 12 години;
Уповноважений розробляє типову форму повідомлення.
Уповноважений веде реєстр повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень. Порядок ведення відповідного реєстру затверджується керівником за поданням Уповноваженого.
Строки і порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень встановлюється в положенні, затвердженому керівником за поданням Уповноваженого.

​IV. Норми професійної етики працівників Підприємства

1. Працівники Підприємства під час виконання своїх функціональних обов’язків зобов’язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники Підприємства толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов’язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.
3. Працівники Підприємства діють об’єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
4. Працівники Підприємства сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов’язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Підприємства.
5. Працівники Підприємства не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх функціональних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
6. Працівники Підприємства незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва Підприємства, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.
7. Працівники Підприємства самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника або керівника Підприємства та Уповноваженого.

V. Права і обов’язки керівника та працівників (крім Уповноваженого)
Підприємства

1. Керівник, працівники та інші особи, що діють від імені Підприємства, мають право:
1) надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної програми;
2) звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз’ясненнями щодо її положень.
2. Керівник та працівники Підприємства зобов’язані:
1) дотримуватися відповідних вимог Закону, Антикорупційної програми та пов’язаних з нею внутрішніх документів, а також забезпечувати практичну реалізацію Антикорупційної програми;
2) виконувати свої безпосередні обов’язки з врахуванням інтересів Підприємства.
3) невідкладно інформувати Уповноваженого або керівника Підприємства

про випадки порушення вимог Антикорупційної програми (або про випадки підбурювання до таких дій), вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками або іншими фізичними або юридичними особами, з якими Підприємство перебуває або планує перебувати у ділових відносинах;
4) невідкладно інформувати в порядку, визначеному Антикорупційною програмою, про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
5) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підприємства;
6) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю Підприємства.
3. Працівникам та керівнику Підприємства забороняється:
1) використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;
2) використовувати будь-яке майно Підприємства чи його кошти в приватних інтересах;
3) вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв’язку із здійсненням своїх посадових обов’язків, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Підприємством;
4) організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Підприємства, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені відповідними правочинами;
5) впливати прямо або опосередковано на рішення працівників Підприємства з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб, яка не передбачена трудовим або іншим договором між ними та Підприємством;
6) вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівника до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми.
4. Після звільнення або іншого припинення співробітництва з Підприємством, особі забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала їй відома у зв’язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов’язань, крім випадків, встановлених законом.
5. Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи третіх осіб від юридичних або фізичних осіб працівниками, керівником Підприємства (безпосередньо або через інших осіб) у зв’язку із виконанням своїх повноважень або своїм становищем та пов’язаними з цим можливостями не допускається.
Працівники та керівник можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (наприклад, подарунки у вигляді сувенірної продукції, пригощення їжею та напоями, запрошення на розважальні

заходи, відшкодування транспортних витрат та проживання в готелі), крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу Антикорупційної програми, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум.
Передбачене цим пунктом обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
1) даруються близькими особами;
2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
У разі виявлення подарунка щодо якого існує заборона у його одержанні у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Підприємства зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:
1) відмовитися від пропозиції;
2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;
3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Підприємства;
4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Підприємства.
Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та Уповноваженим або її безпосереднім керівником чи керівником Підприємства.
У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Підприємства або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа або особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника Підприємства у разі його відсутності.
6. Працівники, керівник, а також особи, які діють від імені Підприємства утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю Підпрємства.
Подарунки можуть бути дозволені у випадках, коли вони відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність і їх вартість не перевищує встановлені законом розміри.
Загальну політику щодо пропозицій подарунків від імені Підприємства в рамках загальновизнаних уявлень про гостинність визначає керівник, із врахуванням вимог закону .

VI. Права і обов’язки Уповноваженого та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності)

1. Уповноважений Підприємства призначається керівником відповідно до установчих документів Підприємства.
2. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми

діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
3. Не може бути призначена Уповноваженого особа за наявності обставин, визначених частиною третьою статті 64 Закону.
4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Підприємства.
У разі виникнення обставин несумісності Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника Підприємства з одночасним поданням заяви за власного ініціативою.
5. Уповноважений може бути усунений достроково у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 64 Закону.
6. Про усунення особи Уповноваженого (за згодою НАЗК, п.2 р.5 ст.64 ЗУ «Про запобігання корупції») керівник Підприємства письмово повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження (далі — ДАЗВ) протягом одного робочого дня та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури.
7. Головним завданням Уповноваженого є підготовка, забезпечення реалізації та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання, протидії і виявлення корупції на Підприємстві.
8. Уповноважений реалізує свої права і обов’язки безпосередньо. До виконання своїх функцій Уповноважений може залучати (за згодою керівника) інших працівників Підприємства.
9. Здійснення Уповноваженим своїх функцій на Підприємстві є незалежним. Втручання у діяльність Уповноваженого з боку працівників, керівника, ділових партнерів Підприємства, а також інших осіб забороняється.
Забороняється покладення на Уповноваженого обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень, визначених Законом і Антикорупційною програмою, чи обмежують виконання ним повноважень.
10. Керівник зобов’язаний:
1) забезпечити Уповноваженому належні матеріальні та організаційні умови праці;
2) сприяти виконанню Уповноваженим функцій, передбачених Законом та Антикорупційною програмою;
3) оперативно реагувати на письмові та усні звернення, пропозиції та рекомендації Уповноваженого, надані ним в межах реалізації Антикорупційної програми;
4) за ініціативи Уповноваженого надсилати запити до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Уповноваженого завдань.
11. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань зобов’язаний:

1) виконувати свої функції об’єктивно і неупереджено;
2) організовувати підготовку внутрішніх документів Підпрємства з питань формування та реалізації Антикорупційної програми;
3) розробляти і подавати на затвердження керівника внутрішні нормативні акти Підприємства з питань, передбачених Антикорупційною програмою;
4) забезпечувати здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням працівниками, керівником Підприємства Закону і Антикорупційної програми;
5) проводити оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою;
6) забезпечувати підготовку звіту про стан виконання Антикорупційної програми;
7) забезпечувати здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
8) брати участь у проведенні перевірок та внутрішніх розслідувань, які проводяться згідно з Антикорупційною програмою;
9) брати участь в проведенні періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
10) забезпечувати формування і ведення:
реєстру працівників Підприємства, притягнутих до відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
реєстру проведених згідно з Антикорупційною програмою антикорупційних перевірок;
реєстру проведених згідно Антикорупційної програми внутрішніх розслідувань та перевірок;
реєстру повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
11) забезпечувати конфіденційність та захист працівників, які повідомили про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
12) надавати керівнику та працівникам Підприємства роз’яснення та консультації, пов’язані із застосуванням Антикорупційної програми;
13) забезпечувати інформування громадськості про здійснювані Підприємством заходи із запобігання корупції;
14) брати участь у співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, неурядовими та /або міжнародними організаціями з питань запобігання корупції;
15) організовувати проведення заходів з підвищення кваліфікації працівників Підприємства з питань, пов’язаних із запобіганням корупції;
16) брати участь у процедурах добору персоналу Підприємства;
17) забезпечувати взаємодію і координацію між структурними

підрозділами Підприємства щодо підготовки, забезпечення реалізації та контролю за здійсненням заходів щодо реалізації Антикорупційної програми;
18) здійснювати інші обов’язки, передбачені Законом, Антикорупційною програмою.
12. Уповноважений для виконання покладених на нього завдань має
право:
1) отримувати від працівників, керівника письмові та усні пояснення з питань, що стосуються покладених на нього повноважень (в тому числі під час проведення періодичної оцінки корупційних ризиків, антикорупційних перевірок ділових партнерів, перевірок, внутрішніх розслідувань та експертизи);
2) отримувати від підрозділів Підприємства інформацію та матеріали (завірені копії фінансових, бухгалтерських та юридичних документів, внутрішньої переписки) стосовно діяльності Підприємства, в тому числі документи, які стосуються проведення (або участі) закупівель товарів, робіт або послуг, конкурсах тощо.
У разі необхідності Уповноваженому надається доступ до оригіналів документів, копії яких йому були передані. У випадках недоцільності виготовлення значної кількості копій документів, Уповноваженому за рішенням керівника підрозділу можуть передаватися оригінали відповідних документів, які підлягають поверненню ним протягом трьох робочих днів з моменту завершення проведення ним заходу, для якого вони витребовувалися;
3) отримувати проекти фінансових, організаційно-розпорядчих документів, договорів для проведення їх перевірки на предмет наявності корупційних ризиків;
4) отримувати доступ до складських приміщень, виробничих приміщень Підприємства, проведення в них контрольних заходів;
5) отримувати доступ до наявних на Підприємстві електронних засобів зберігання і обробки даних, та, у разі необхідності, вимагати оформлення відповідних даних на засвідченому паперовому носії;
6) залучати до виконання своїх функцій за згодою керівника працівників Підприємства;
7) ініціювати направлення запитів до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності для отримання від них інформації та матеріалів, пов’язаних з діяльністю Підприємства;
8) ініціювати питання про притягнення працівників та керівника Підприємства до відповідальності, в тому числі звільнення з займаних посад відповідно до закону;
9) звертатися до керівника з питань реалізації своїх повноважень та виконання обов’язків згідно з положеннями Антикорупційною програми;
10) здійснювати інші права, передбачені Законом, Антикорупційною програмою.

VII. Порядок звітування Уповноваженого

1. Уповноважений не рідше ніж один раз на рік в терміни та у порядку, визначені керівником, готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми (далі — Звіт).
2. Звіт повинен включати інформацію щодо:
1) стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою;
2) результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою;
3) виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;
4) кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх розслідувань;
5) фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб.
6) наявних пропозицій і рекомендацій.
3. У разі необхідності зміст наданого Звіту додатково обговорюється Уповноваженим з керівником.
4. Загальні результати виконання Антикорупційної програми, зазначені у
підпунктах 1, 2 пункту 2 цього розділу Антикорупційної програми,
розміщуються у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі.

VIII. Порядок здійснення нагляду, контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення
передбачених нею заходів

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Підприємства Антикорупційної програми.
2. Нагляд і контроль за дотриманням Антикорупційної програми здійснюється Уповноваженим у наступних формах:
1) розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
2) здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Підприємства щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;
3) проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.
3. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.
4. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою.
Для здійснення оцінки Уповноважений має право отримувати у

письмовій формі відповідну інформацію від працівників та керівника про результати реалізації відповідних заходів.
Результати оцінки узагальнюються Уповноваженим у письмовому звіті, який він складає не рідше ніж один раз на рік і передає керівнику. Оцінка проводиться за критеріями, визначеними Уповноваженим.

IX. Умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти порушень антикорупційних вимог

1. Працівникам Підприємства гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, в діяльності інших працівників Підприємства та повідомлень про факти підбурення працівників до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень.
2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв’язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Підприємства.
Керівник забезпечує цілодобову роботу вказаних каналів зв’язку та їхній захист від зовнішнього втручання і витоку інформації.
3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.
4. Повідомлення працівників Підприємства про виявлення ознак, вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, можуть бути анонімними.
Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Підприємства або ділових партнерів Підприємства та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого — працівник, визначений керівником.
6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.
Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не в праві її розголошувати.
Особа, винна у розголошенні конфіденційної інформації, несе

відповідальність згідно з законом.

X. Процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції на Підприємстві.
2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак, корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення (далі — викривач) не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.
3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівництва іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.
4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник Підприємства та Уповноважений за заявою такого працівника або за власною ініціативою, повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов’язаних з таким розголошенням.
5. Заходи для захисту викривача визначаються керівником спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

XI. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності працівників
Підприємства

1. Працівники Підприємства зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника Підприємства, він письмово повідомляє про це Уповноваженого.
У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у Уповноваженого, він письмово повідомляє про це керівника.
2. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення про спосіб врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє працівника.
Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів у підлеглого йому працівника, зобов’язаний вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі

самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підлеглої йому особи без здійснення нею відповідного повідомлення).
3. Врегулювання конфлікту інтересів здійснюється за допомогою одного з нижченаведених заходів:
1) усунення працівника від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням працівником відповідного завдання, вчиненням ним певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження у доступі працівника до певної інформації;
4) перегляду обсягу функціональних обов’язків працівника;
5) переведення працівника на іншу посаду;
6) звільнення працівника.
Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Підприємства встановлюється Уповноваженим.
4. Рішення про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності керівника Підприємства приймається ДАЗВ.
5. Працівники можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

XII. Порядок надання працівникам роз’яснень та консультацій
Уповноваженим

При наявності питань щодо тлумачення окремих положень Антикорупційної програми керівник та працівники Підприємства можуть звернутися до Уповноваженого за отриманням усного чи письмового роз’яснення.
2. Суть звернення щодо надання роз’яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім’я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі.
3. Уповноважений надає усне роз’яснення під час особистого прийому, або у письмовій формі — не пізніше ніж протягом десять робочих днів з дня отримання запиту.
Уповноважений може продовжити строк розгляду звернення, але не більше ніж на десять робочих днів, про що письмово інформує особу, яка звернулась за роз’ясненням.
4. Якщо під час надання роз’яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником питання проведення внутрішнього розслідування у порядку, передбаченому розділом XV Антикорупційної програми.

XIII. Порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання та виявлення корупції

1. Підвищення кваліфікації працівників Підприємства у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.
2. Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до затвердженого керівником Підприємства тематичного плану-графіку на рік, який готується Уповноваженим.
Підвищення кваліфікації повинно передбачати як заходи для всіх працівників, так і окремі заходи для керівника Підприємства.
Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, вебінари тощо) із підвищення кваліфікації визначається Уповноваженим з урахуванням:
1) пропозицій керівника та керівників структурних підрозділів;
2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;
3) результатів періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
4) результатів внутрішніх розслідувань;
5) звіту Уповноваженого перед керівником.
3. Витрати часу на підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції складають не менше два відсотка загального обсягу робочого часу на півріччя.
4. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XIV. Застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують положення Антикорупційної програми

1. У разі наявності інформації, що свідчить про ознаки порушення працівниками вимог Антикорупційної програми здійснюються такі заходи:
1) призначається у встановленому розділом XV Антикорупційної програми порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;
2) за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник накладає дисциплінарне стягнення відповідно до закону.
2. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником Підприємства, відповідно до норм законодавства про працю.

XV. Порядок проведення внутрішніх розслідувань

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Підприємства або ознак вчинення працівником корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, Уповноважений повідомляє про це керівника, який вживає заходів, передбачених пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.
У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником або ознак вчинення корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це ДАЗВ, яке вживає заходи, передбачені пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.
У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми, керівник вживає заходи, передбачені пунктом 2 цього розділу Антикорупційної програми.
2. За умов, передбачених пунктом 1 цього розділу Антикорупційної програми, керівник зобов’язані вжити наступних заходів:
1) протягом п’яти днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов’язане з корупцією правопорушення;
2) за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;
3) за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;
4) у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, інформувати у десятиденний строк про це спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
3. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Внутрішнє розслідування призначається керівником і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, затверджується керівником.
До складу комісії обов’язково включається Уповноважений за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.
Термін проведення розслідування не повинен перевищувати тридцяти
днів.
Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.
У разі, якщо за результатами внутрішнього розслідування на

Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється ДАЗВ у дводенний строк з дати його накладення

XVI. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми

1. Керівник Підприємства забезпечує організацію механізмів зворотного зв’язку та інші внутрішні процеси, спрямовані на підтримку та постійне вдосконалення Антикорупційної програми.
2. Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:
1) звіту про оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства;
2) здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;
3) аналізу практики виконання Уповноваженим своїх обов’язків;
4) проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником, а також з діловими партнерами Підприємства щодо удосконалення Антикорупційної програми.
3. Ініціатором внесення змін до Антикорупційної програми може бути Уповноважений, а також керівник, працівники Підприємства.
4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.
5. Керівник, отримавши від Уповноваженого узагальнений звіт пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом.
У випадках, коли Уповноважений наполягають на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з моменту надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.
6. В результаті схвалення пропозицій працівниками (трудовим колективом) Підприємства, керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які стають її невід’ємною частиною.
Провідний професіонал з антикорупційної О.Г. Осподов