Державне спеціалізоване підприємство
"Об'єднання "Радон"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного агентства України з управління зоною відчуження від 27.09.2019 № 191-19

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОБ’ЄДНАННЯ «РАДОН»
(нова редакція)
(Ідентифікаційний код 43068161)
Київ
2019 рік

1. Загальні положення
1.1. Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон» (далі — Підприємство), засноване на державній власності, належить до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження (далі — Уповноважений орган управління).
1.2. Підприємство проводить свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю, наказів Уповноваженого органу управління та цього Статуту.
1.3. Найменування Підприємства:
Українською мовою: повне — Державне спеціалізоване підприємство «Об’єднання «Радон»; скорочене — ДСП «Об’єднання «Радон».
Російською мовою: повне — Государственное специализированное предприятие «Объединение «Радон»; скорочене — ГСП «Объединение «Радон».
Англійською мовою: повне — State specialized enterprise «Association «Radon»; скорочене — SSE «Association «Radon».
1.4. Місцезнаходження Підприємства: вул. Пирогівський Шлях, 50, м. Київ, Україна, 03083.
1.5. Підприємство є правонаступником майна, прав і обов’язків з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про припинення таких юридичних осіб:
1.5.1. Державного спеціалізованого підприємства
«Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат», код ЄДРПОУ 03060801, наказ Уповноваженого органу управління від 19.07.2019 №148-19 «Про припинення державного спеціалізованого підприємства «Дніпропетровський державний міжобласний спеціальний комбінат».
1.5.2. Державного спеціалізованого підприємства «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат», код ЄДРПОУ 03062214, наказ Уповноваженого органу управління від 19.07.2019 №149-19 «Про припинення державного спеціалізованого підприємства «Київський державний міжобласний спеціальний комбінат».
1.5.3. Державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат», код ЄДРПОУ 03061545, наказ Уповноваженого органу управління від 19.07.2019 №150-19 «Про припинення державного спеціалізованого підприємства «Львівський державний міжобласний спеціальний комбінат».
1.5.4. Державного спеціалізованого підприємства «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат», код ЄДРПОУ 13923077, наказ Уповноваженого органу управління від 19.07.2019 №151-19 «Про припинення державного спеціалізованого підприємства «Одеський державний міжобласний спеціальний комбінат».
1.5.5. Державного спеціалізованого підприємства «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат», код ЄДРПОУ 03062071, наказ Уповноваженого органу управління від 19.07.2019 №152-19 «Про припинення державного спеціалізованого підприємства «Харківський державний міжобласний спеціальний комбінат».
1.6. У складі Підприємства діють наступні філії:
1.6.1. Дніпровська міжобласна філія;
1.6.2. Київська міжобласна філія;
1.6.3. Львівська міжобласна філія;
1.6.4. Одеська міжобласна філія;
1.6.5. Харківська міжобласна філія.

2. Мета створення і основні напрямки діяльності Підприємства
2.1. Підприємство створено з метою забезпечення реалізації інтересів держави у сфері поводження з радіоактивними відходами (далі — РАВ), а також техногенно-підсиленими джерелами природного походження, та для задоволення потреб населення, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності в послугах у сфері поводження з РАВ та іншими техногенними відходами, здійснення господарської діяльності відповідно до законодавства, вдосконалення системи управління та координації у зазначених сферах.
2.2. Основними завданнями Підприємства є:
забезпечення збирання та тимчасове зберігання радіоактивних матеріалів (далі — РМ) і зведення до мінімуму ймовірності негативного впливу РМ, що тимчасово зберігаються на Підприємстві, на довкілля та персонал;
забезпечення фізичного захисту ЯМ, РАВ, Інших джерел іонізуючого випромінювання, що тимчасово зберігаються на Підприємстві;
підвищення ефективності діяльності Підприємства, включаючи забезпечення радіаційної безпеки під час проведення робіт;
розроблення норм, правил, регламентів та інших документів, необхідних для здійснення поводження з радіоактивними матеріалами (далі — РМ);
забезпечення роботи державної системи обліку РАВ;
міжнародне співробітництво в межах своїх повноважень у сфері поводження з РМ.
2.3. Предметом діяльності Підприємства є:
2.3.1. Усі види діяльності у сфері поводження з РАВ, у тому числі відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання (далі — ВДІВ), ЯМ (включаючи діяльність, пов’язану з закриттям сховища), що стосуються оперування, попередньої обробки, обробки, кондиціонування, перевезення, зберігання РАВ та інші види діяльності на які отримані відповідні ліцензії та дозвільні документи.
2.3.2. Обробка білизни, одягу і засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами.
2.3.3. Радіометричні, дозиметричні, спектрометричні,
радіоекологічні обстеження та дезактивація будівель, споруд і територій.
2.3.4. Радіаційний моніторинг.
2.3.5. Радіаційний контроль сировини і матеріалів.
2.3.6. Проведення індивідуального дозиметричного контролю зовнішнього та внутрішнього опромінення персоналу.
2.3.7. Ліквідація радіаційних аварій та аварійних ситуацій на території України та за її межами.
2.3.8. Надання консультаційно-методичної допомоги в усуненні аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій на підприємствах, установах і організаціях, на території України та за її межами.
2.3.9. Забезпечення реалізації положень, завдань та заходів державних програм у сфері поводження з РАВ за розділами, що належать до компетенції Уповноваженого органу управління, у межах повноважень Підприємства.
2.3.10. Організація системи фізичного захисту РМ, охорона об’єктів, призначених для поводження з РАВ у межах повноважень Підприємства.
2.3.11. Виконання заходів, робіт та надання послуг при поводженні з техногенно-підсиленими джерелами природного походження, відповідно наявних дозвільних документів.
2.3.12. Впровадження у виробництво нових технологій у сфері поводження з РАВ, у тому числі дезактивації радіоактивно-забруднених матеріалів і виробів.
2.3.13. Проведення техніко-економічних розрахунків та техніко-економічного обґрунтування рішень у сфері поводження з РАВ та іншими РМ.
2.3.14. Роботи з розробки документів, які обґрунтовують рівні впливу фізичних та біологічних факторів на довкілля, обсяги викидів радіоактивних речовин в атмосферне повітря, скидів радіоактивних речовин у водні об’єкти, утворення та розміщення РАВ для підприємств, установ, організацій та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності.
2.3.15. Виступає замовником або виконавцем проектних, науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері поводження з РАВ, радіаційної безпеки, радіоекології, радіаційних технологій та охорони довкілля.
2.3.16. Надання послуг юридичним та фізичним особам щодо дозиметричних, радіометричних та спектрометричних вимірювань та досліджень.
2.3.17. Технічне обслуговування, експлуатація, зняття з експлуатації (закриття) сховищ РАВ та ВДІВ, підготовка відповідних документів для розгляду питання у контролюючих органів щодо звільнення від регулюючого контролю РАВ.
2.3.18. Ведення Державного реєстру радіоактивних відходів та Державного кадастру сховищ та місць тимчасового зберігання радіоактивних відходів.
2.3.19. Регламентне обслуговування радіометричної та дозиметричної апаратури, що знаходиться в експлуатації та на консервації.
2.3.20. Перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом.
2.3.21. Здійснення контролю за експлуатацією, технічним станом та радіаційною обстановкою (моніторинг) пунктів зберігання РАВ, пунктів спеціальної обробки автотранспорту та спеціальної обробки людей.
2.3.22. Забезпечення розробки, впровадження та контролю за реалізацією заходів щодо екологічно безпечного поводження з РАВ у місцях їх утворення та тимчасового зберігання за окремими договорами.
2.3.23. Проведення досліджень робочого середовища і трудових процесів з метою атестації робочих місць при виконанні робіт у сфері радіаційної та ядерної безпеки.
2.3.24. Розробка довгострокових прогнозів, перспективних, поточних планів економічного та соціального розвитку, програм технічного переоснащення Підприємства.
2.3.25. Проведення науково — дослідних та дослідно коне І рук і Орських робіт у сфері поводження з РАВ та інших РМ, охорони довкілля і людини.
2.3.26. Зовнішньоекономічна діяльність та міжнародне співробітництво у сфері поводження з РАВ та радіоактивними матеріалами.
2.3.27. Проведення робіт з ДІВ згідно з Критеріями, за якими діяльність ■ з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1174.
2.3.28. Забезпечення виконання заходів з охорони праці, радіаційної безпеки та цивільного захисту.
2.3.29. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
2.3.30. Надання в оренду майна.
2.3.31. Надання інженерно-консультаційних послуг.
2.3.32. Збирання, дезактивація металовмігцуючого обладнання і металобрухту.
2.3.33. Діяльність з вилучення РАВ з пунктів зберігання відходів дезактивації (ПЗВД) та санітарної обробки транспорту (ПуСО), які утворилися після аварії на ЧАЕС.
2.3.34. Надання маркетингових, рекламних, консультаційних і посередницьких послуг.
2.3.35. Видання рекламно-інформаційних бюлетенів та інших матеріалів.
2.3.36. Допоміжне обслуговування наземного транспорту.
2.3.37. Інші види діяльності, які не суперечать законодавству.
2.4. Усі види діяльності, які відповідно до законодавства потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.
2.5. Стратегія та господарська діяльність Підприємства базуються на вимогах Закону України «Про поводження з радіаційними відходами», Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», інших законодавчих актах, які діють у сфері поводження з РАВ, загальнодержавних, галузевих та регіональних програмах, пов’язаних з діяльністю щодо поводження з РАВ.

3. Юридичний статус Підприємства
3.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
3.2. Підприємство самостійно організовує роботу відповідно до Конституції України, законів та інших нормативно-правових актів України, цього Статуту.
3.3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому законодавством.
3.4. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.
3.5. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий (поточний), валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і ідентифікаційним кодом, штампи і бланки зі своїм найменуванням.
3.6. Підприємство може мати емблему та товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.
3.7. Підприємство може створювати філії, представництва (далі — Філії). Такі Філії діють відповідно до положень про них, затверджених наказом керівника Підприємства.
3.8. Для здійснення господарської діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.9. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.
3.10. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України.
3.11. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.
3.12. Підприємство має право укладати угоди з юридичними та фізичними особами, а за погодженням з Уповноваженим органом управління — з іноземними та міжнародними організаціями; набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем, відповідачем чи третьою особою у суді відповідно до законодавства.

4. Майно і кошти Підприємства
4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі засоби, оборотні кошти, нематеріальні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
4.2. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання.
4.3. Кошти Підприємства зберігаються на рахунках у Державній казначейській службі України та в банківських установах і використовуються за призначенням згідно із законодавством та цим Статутом.
4.4. Джерелами формування майна Підприємства є :
державне майно, передане йому на баланс відповідно до рішення про створення Підприємства;
державне майно, передане йому Уповноваженим органом управління; майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій і громадян у встановленому законодавством порядку;
доходи, отримані від господарської діяльності, а також інші доходи, дозволені законодавством України; доходи від цінних паперів;
капітальні вкладення, дотації та інші надходження коштів з Державного бюджету;
кредити банків та інших кредиторів;
безоплатні та благодійні грошові та матеріальні внески, пожертвування організацій, підприємств, установ та громадян;
належні Підприємству або передані матеріальні, грошові та валютні ресурси, а також цінності, що мають вартісну оцінку; цільові фонди; амортизаційні відрахування; інші джерела, не заборонені законодавством.
4.5. Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникає з дати підписання акта приймання-передачі.
4.6. У разі передачі Підприємства до сфери управління іншого органу управління, Підприємство зберігає право господарського відання на закріплене за ним майно. Підприємство в установленому порядку забезпечує оформлення та державну реєстрацію речових прав на об’єкти, права на які підлягають державній реєстрації.
4.7. Контроль за ефективністю використання, збереження та обліком закріпленого за Підприємством майна здійснює Уповноважений орган управління.
4.8. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним чи фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством.
4.9. Підприємство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цьому Статуту.
4.10. Відчуження Підприємством майнових об’єктів, що належать до основних фондів, здійснюється виключно на конкурентних засадах за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому законодавством.
4.11. Підприємство має право розпоряджатися в інший спосіб майном, що належить до основних фондів, лише у межах повноважень та у спосіб, що передбачений законодавством України.
4.12. Кошти, одержані від продажу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.
4.13. Підприємство має право здавати в оренду в установленому законодавством порядку підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать), а також списувати його з балансу.
4.14. Списання з балансу Підприємства не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за згодою Уповноваженого органу управління.
4.15. Передача в заставу майнових об’єктів, що належать до основних фондів Підприємства, здійснюється в установлений законодавством спосіб за погодженням з Уповноваженим органом управління.
4.16. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами, відповідно до мети своєї діяльності згідно із законодавством.
4.17. Підприємство має право укладати мирові угоди, що передбачають відчуження майнових об’єктів, що належать до основних фондів, тільки за попередньою згодою Уповноваженого органу управління.
4.18. Збитки, завдані Підприємству внаслідок порушення його майнових та немайнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства.

5. Розмір і порядок формування статутного капіталу та
створення спеціальних (цільових) фондів Підприємства
5.1. Статутний капітал Підприємства становить 1 000, 00 грн. (одну тисячу гривень 00 копійок).
5.2. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.
5.3. Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.
5.4. Передача майна Підприємству оформлюється актом приймання- передачі.
5.5. Рішення про зміну (збільшення, зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства приймається Уповноваженим органом управління з урахуванням відомостей річної бухгалтерської звітності Підприємства.
5.6. Зміни, що вносяться до Статуту Підприємства у зв’язку зі зміною (збільшенням, зменшенням) розміру статутного капіталу, підлягають державній реєстрації.
5.7. Підприємство має право створювати, за рахунок прибутку, спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з його діяльністю:
амортизаційний фонд;
фонд розвитку виробництва;
фонд споживання (оплати праці);
резервний фонд;
інші фонди.
5.8. Амортизаційний фонд створюється за рахунок амортизаційних відрахувань і призначається для відтворення основних фондів (устаткування, машин, будівель тощо), які в процесі виробництва піддаються фізичному та моральному зносу, через що втрачають частину споживної вартості.
5.9. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів та відрахувань від чистого прибутку від провадження господарської діяльності шляхом надання послуг у галузі поводження з радіоактивними відходами, реалізації послуг, робіт, а також за рахунок інших надходжень в порядку, передбаченому законодавством. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази Підприємства. Спрямування коштів фонду визначається фінансовим планом.
5.10. Фонд споживання (оплати праці) створюється в розмірах, які визначаються згідно із законодавством.
5.11. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).
5.12. Використання фондів здійснюється відповідно до фінансового плану Підприємства.

6. Права та обов’язки Підприємства
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку відповідно до державних програм, галузевих і науково-технічних програм та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.
6.1.2. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт основних фондів, матеріально-технічне забезпечення виробництва або делегувати права замовника іншим спеціалізованим організаціям та підприємствам.
6.1.3. Самостійно, крім випадків, визначених законодавством, без погодження з Уповноваженим органом управління, укладати договори та угоди з юридичними та фізичними особами, а за погодженням з Уповноваженим органом управління — з іноземними та міжнародними організаціями.
6.1.4. Набувати майнові права та особисті немайнові права, виконувати обов’язки, бути позивачем, відповідачем, чи третьою особою у судах загальної юрисдикції, господарських і адміністративних судах, чи судах іншої юрисдикції.
6.1.5. Визначати свою організаційну структуру та штатний розпис за погодженням з Уповноваженим органом управління.
6.1.6. Надавати послуги та виконувати роботи, реалізовувати свою продукцію та залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, — за фіксованими державними цінами.
6.1.7. Придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства.
6.1.8. Обирати предмет договору, визначати зобов’язання, будь-які інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать чинному законодавству.
6.1.9. Підприємство може займатися господарською діяльністю в межах повноважень, що не суперечить законодавству та сприяє реалізації основних напрямків його діяльності.
6.1.10. Здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів та інших цінностей у підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), а також у фізичних осіб.
6.1.11. Здійснювати функції замовника на будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів Підприємства та розробку проектної документації у сфері поводження з РАВ, ЯМ.
6.1.12. Звертатись до Уповноваженого органу управління з пропозиціями щодо удосконалення нормативно-правових та методичних документів у сфері поводження з РАВ та інших актів, що регулюють питання здійснення діяльності Підприємства, передбаченої цим Статутом.
6.1.13. Здавати в оренду будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, що належать Підприємству на праві господарського відання (крім цілісних майнових комплексів), підприємствам, організаціям та установам, а також фізичним особам за погодженням з Уповноваженим органом управління у порядку, встановленому законодавством.
6.1.14. Надавати інформаційно-методичну та консультативну допомогу у сфері поводження з РАВ, ресурсне супроводження та інформаційно- аналітичну підтримку підприємствам, установам і організаціям щодо попередження, усунення аварійних ситуацій і ліквідації наслідків радіаційних аварій.
6.1.15. Вимагати від Філій подання звіту про їх діяльність в установлений термін та за установленою формою.
6.2. Права Підприємства реалізуються Підприємством відповідно до законодавства України.
6.3. Підприємство зобов’язане:
6.3.1. Приймати та виконувати доведені до нього в установленому законодавством порядку державні замовлення, враховувати їх під час формування виробничої програми, визначення перспектив свого економічного і соціального розвитку та виборі контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік.
6.3.2. Відповідно до державного замовлення, укладених договорів, у межах повноважень забезпечувати реалізацію та виконання Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ, інших затверджених загальнодержавних та галузевих програм, пов’язаних з діяльністю Підприємства, які забезпечені фінансуванням та включені до плану його діяльності.
6.3.3. Своєчасно здійснювати переоцінку безпеки діючих об’єктів, призначених для поводження з РАВ.
6.3.4. Забезпечувати розробку та реалізацію програм якості щодо безпеки поводження з РАВ.
6.3.5. Забезпечувати науково-технічну підтримку експлуатації сховищ для тимчасового зберігання РАВ.
6.3.6. Організовувати пожежну безпеку об’єктів, своєчасну підготовку і реалізацію заходів щодо пожежної безпеки об’єктів, призначених для поводження з РАВ, необхідних заходів, спрямованих на регулювання техногенної та природної безпеки, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій.
6.3.7. Забезпечувати радіаційний моніторинг місць тимчасового зберігання РАВ, ядерних матеріалів.
6.3.8. Забезпечувати фізичний захист об’єктів поводження з РАВ, ядерних матеріалів.
6.3.9. Вживати заходів з ліквідації радіаційних аварій та їх наслідків.
6.3.10. Своєчасно інформувати органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування про порушення в роботі об’єктів, призначених для поводження з РАВ, ядерних матеріалів.
6.3.11.Забезпечувати фінансове покриття відповідальності за ядерну шкоду у розмірі та на умовах, визначених законодавством України.
6.3.12.Забезпечувати виконання заходів, спрямованих на ефективне використання діючих сховищ РАВ.
6.3.13. Розробляти та здійснювати заходи щодо підвищення безпеки сховищ для тимчасового зберігання РАВ.
6.3.14. Виконувати норми і вимоги щодо цивільного захисту та пожежної безпеки.
6.3.15. Визначати, створювати та підтримувати безперервне функціонування системи фізичного захисту об’єктів, призначених для поводження з РАВ, ядерних матеріалів.
6.3.16.Здійснювати бухгалтерський, оперативний облік і вести фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством та цим Статутом.
6.3.17.Забезпечити своєчасну сплату податків, обов’язкових платежів до цільових фондів та інші відрахування згідно з законодавством.
6.3.18. Дотримуватись фінансової (бюджетної) дисципліни.
6.3.19.Організовувати матеріально-технічне забезпечення проектної, науково-дослідницької, дослідно-конструкторської та виробничої діяльності;
6.3.20.Здійснювати придбання необхідних матеріальних ресурсів та інших цінностей у підприємств, організацій та установ (незалежно від форм власності), а також у фізичних осіб.
6.3.21. Відповідно до укладених договорів, державних контрактів та/або замовлень забезпечувати виконання робіт, а також надання відповідних послуг.
6.3.22. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування, радіаційної та пожежної безпеки.
6.3.23. Проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно з чинним законодавством.
6.3.24. Вживати заходів із вдосконалення системи нарахування заробітної плати працівникам Підприємства з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечувати раціональне використання фонду заробітної плати і своєчасні розрахунки з працівниками.
6.3.25. Виконувати накази та доручення Уповноваженого органу управління.
6.3.26. Надавати Уповноваженому органу управління будь-яку інформацію щодо діяльності Підприємства, у тому числі інформацію про наявність майна, його поточний стан та будь-які зміни стану майна.
6.3.27. Дотримуватися вимог законодавства про державну таємницю та забезпечувати нерозголошення інформації з обмеженим доступом.
6.3.28. Узгоджувати з Уповноваженим органом управління укладання договорів та угод з зарубіжними та міжнародними організаціями на виконання робіт, надання послуг, придбання та реалізацію матеріальних цінностей чи нематеріальних активів.
6.4. Для закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти Підприємство застосовує процедури закупівель, визначені законом.
6.5. Підприємство має виконувати норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.
6.6. У разі порушення Підприємством законодавства про охорону навколишнього природного середовища, його діяльність може бути обмежена, тимчасово заборонена або припинена відповідно до законодавства.

7. Управління Підприємством
7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту.
7.2. Управління Підприємством здійснюється його генеральним директором (далі — керівник Підприємства), який призначається Уповноваженим органом управління.
7.3. Керівник Підприємства підзвітний та підконтрольний Уповноваженому органу управління.
7.4. Призначення керівника Підприємства здійснюється на умовах, визначених у контракті, в якому зазначаються строк найму, права, обов’язки і відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови розірвання контракту та звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.
7.5. У разі зміни керівника Підприємства обов’язковим є проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законодавством.
7.6. Керівник Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах повноважень, визначених цим Статутом, за винятком тих, що віднесені до компетенції Уповноваженого органу управління.
7.7. Керівник Підприємства та головний бухгалтер відповідно до законодавства України несуть персональну відповідальність за додержання порядку організації та ведення бухгалтерського обліку, достовірність фінансової звітності та статистичної інформації.
7.8. Керівник Підприємства:
7.8.1. Організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність Підприємства відповідно до мети та основного напрямку його діяльності.
7.8.2. Несе відповідальність за невиконання покладених на нього завдань, що визначені Статутом, неефективне використання та збереження державного майна та коштів, які знаходяться у віданні Підприємства, недотримання законодавства України.
7.8.3. Визначає облікову, фінансову, організаційну, методологічну внутрішню та зовнішню політику Підприємства, організовує матеріально-технічне забезпечення її впровадження.
7.8.4. Розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства та в межах повноважень, визначених цим Статутом.
7.8.5. Під час реалізації своїх прав і виконання обов’язків повинен діяти в інтересах Підприємства.
7.8.6. Виконує умови укладеного з Уповноваженим органом управління трудового контракту.
7.8.7. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, судах будь-якої юрисдикції, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами.
7.8.8. Формує штат Підприємства. За погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує структуру і штатний розпис Підприємства.
7.8.9. У встановленому порядку приймає та звільняє з посад працівників Підприємства.
7.8.10. Розподіляє обов’язки, визначає підпорядкованість і функціональні обов’язки працівників Підприємства, в установленому законодавством порядку застосовує до них заходи заохочення і дисциплінарного стягнення.
7.8.11. Затверджує положення, регламенти та інші локальні нормативні акти Підприємства.
7.8.12. Самостійно затверджує положення про Філії.
7.8.13. Самостійно призначає директорів Філій та визначає обсяг їх повноважень.
7.8.14. Укладає договори, видає довіреності, відкриває реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України, поточні та інші рахунки в установах банків.
7.8.15. Обирає форму і систему оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та колективним договором, який розробляється на основі галузевої угоди.
7.8.16. Видає у межах компетенції Підприємства накази, розпорядження та інші акти, дає доручення, що не суперечать законодавству, організовує та перевіряє їх виконання. Акти та вказівки керівника є обов’язковими для всіх працівників Підприємства, у тому числі працівниками Філій.
7.8.17. Несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, дотримання трудової, фінансової дисципліни і вимог чинного законодавства.
7.8.18. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони державної таємниці відповідно до вимог законодавства України.
7.8.19. Встановлює і затверджує перелік відомостей, що становлять службову та комерційну таємницю.
7.8.20. Погоджує з Уповноваженим органом управління накази про свої закордонні відрядження.
7.8.21. Заступники генерального директора та головний бухгалтер призначається на посаду Керівником Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління.
7.8.22. Керівник юридичного управління призначається керівником Підприємства за погодженням з керівником юридичної служби Уповноваженого органу управління.
7.8.23. Керівник забезпечує утворення та функціонування на Підприємстві підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, керівник якого (особа) призначається на посаду керівником Підприємства за погодженням з відповідним підрозділом (особою) Уповноваженого органу управління.
7.8.24. Керівник уповноваженого підрозділу (особа) з питань запобігання та виявлення корупції Підприємства підзвітний керівникові Підприємства та підзвітний і підконтрольний керівникові уповноваженого підрозділу (особі) з питань запобігання та виявлення корупції Уповноваженого органу управління.
7.8.25. Вирішує інші питання діяльності Підприємства в межах та порядку, визначених законодавством та цим Статутом.
7.9. Керівник Підприємства зобов’язаний після звільнення з посади, впродовж трьох років, не використовувати та не розголошувати отримані під час роботи на Підприємстві відомості, що становлять службову таємницю. У разі невиконання цієї вимоги керівник зобов’язаний відшкодувати Підприємству спричинені в результаті цього збитки, а також передати Підприємству всі доходи, отримані від використання такої інформації.
7.10. На період відсутності директора (відпустка та відрядження, тимчасова непрацездатність) тимчасове виконання обов’язків керівника Підприємства покладається на одного із його заступників згідно з наказом.
7.11. Управління Філією здійснює директор Філії, що призначається на посаду та звільняється з посади наказом директора Підприємства. Директор Філії діє від імені Підприємства та здійснює свої повноваження щодо управління Філією на підставі та в межах повноважень, наданих цим Статутом, відповідним Положенням про Філію та довіреністю.
Директор Філії зобов’язаний забезпечувати розвиток Філії, здійснює поточне керівництво Філією, організує її виробничу — господарську та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, відповідним Положенням про Філію, іншими розпорядчими документами Підприємства.
За рішенням Керівника Підприємства директор Філії може бути тимчасово відсторонений від виконання обов’язків за посадою.
7.12. Керівники структурних підрозділів Підприємства:
організовують, спрямовують і контролюють роботу підпорядкованих їм підрозділів та несуть відповідальність за результати їх діяльності;
функції, права та обов’язки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються керівником Підприємства.

8. Уповноважений орган управління
8.1. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:
8.1.1. Приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства.
8.1.2. Призначає на посаду та звільняє з посади керівника Підприємства, укладає і розриває з керівником Підприємства контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту.
8.1.3. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту.
8.1.4. Веде облік об’єктів державної власності, що перебувають у його управлінні, здійснює контроль за ефективністю використання та збереження таких об’єктів.
8.1.5. Затверджує фінансові та інвестиційні плани Підприємства, здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку.
8.1.6. Проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи.
8.1.7. Забезпечує проведення аудиторських перевірок Підприємства.»
8.1.8. У разі зміни керівника Підприємства забезпечує проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.
8.1.9. Забезпечує проведення інвентаризації майна Підприємства в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
8.1.10. Затверджує стратегічні плани розвитку Підприємства та здійснює контроль за їх виконанням.
8.1.11. Погоджує договори про спільну діяльність, договори комісій, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів.
8.1.12. Надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства.
8.1.13. Виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання.
8.1.14. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

9. Господарська діяльність Підприємства
9.1. Господарська діяльність Підприємства здійснюється відповідно до державних програм, виробничого та фінансового плану, які затверджуються Уповноваженим органом управління.
9.2. Діяльність Підприємства фінансується за рахунок державного бюджету, а також за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності та інших джерел відповідно до законодавства.
9.3. Витрати, пов’язані з реалізацією державних програм, Підприємство здійснює за рахунок коштів Державного бюджету України.
9.4. Прибуток Підприємства, що залишився після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, сплати відсотків за кредитами банків, сплати передбачених законодавством податків та інших платежів до бюджету, відрахувань до цільових та інших фондів, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства.
9.5. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства.
9.6. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.
9.7. Підприємство відраховує та сплачує до державного бюджету частину прибутку відповідно до порядку та нормативу, визначених з аконо д авством.
9.8. Аудит фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюється згідно з законодавством України.
9.9. Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством.
9.10. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

10. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства
10.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.
10.2. Трудовий колектив Підприємства реалізує свої повноваження через загальні збори (конференції), професійні спілки, які діють у трудовому колективі, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво.
10.3. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив обирає орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити керівник Підприємства. Повноваження цих органів визначаються відповідно до законодавства України.
10.4. Члени органу колективного самоврядування обираються таємним голосуванням на три роки не менше як двома третинами голосів.
10.5. Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства відповідно до законодавства.
10.6. Рішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються адміністрацією Підприємства за участю трудового колективу чи уповноваженого ним органа і відображаються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства.
10.7. Право укладання колективного договору від імені Уповноваженого органу управління надається керівнику Підприємства, а від імені трудового колективу — уповноваженому ним органу.
10.8. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу один перед одним не менш ніж один раз на рік.
10.9. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.
10.10. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються Підприємством самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
10.11. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого законодавством України мінімального розміру заробітної плати.
10.12. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці.

11. Припинення діяльності Підприємства
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.
11.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить до його правонаступників.
11.3. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а у разі припинення його діяльності за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду.
11.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.
11.5. До складу ліквідаційної комісії входять представники Уповноваженого органу управління і Підприємства.
11.6. Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені підприємства, яке ліквідується.
11.7. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
11.8. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.
11.9. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

12. Антикорупційні застереження
12.1. Підприємство повністю дотримується принципів боротьби з усіма формами корупції, забезпечує регулярну оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності, здійснює відповідні заходи щодо упередження конфлікту інтересів та корупційних діянь, що можуть вплинути на виконання працівниками своїх обов’язків.
12.2. Працівники Підприємства, які виконують роботу та перебувають із ним у трудових відносинах, зобов’язані виконувати вимоги Закону України «Про запобігання корупції» та дотримуватись норм затвердженої Антикорупційної програми.
12.3. Усім працівникам Підприємства суворо забороняється прямо чи опосередковано, особисто або через посередництво третіх осіб брати участь у корупційних діях, пропонувати, давати, обіцяти, одержувати подарунки, просити і отримувати хабарі або здійснювати платежі для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальностей в будь-якій формі, у тому числі, у формі грошових коштів, цінностей, послуг чи іншої вигоди, будь-яким особам і від будь-яких осіб чи організацій, включаючи комерційні організації, органи влади та самоврядування, державних службовців, приватних компаній та їх представників.
12.4. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівники Підприємства притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.